valet
  Home    Our Service    Detail  
 
พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ (Driver)

1. พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง / พนักงานขับรถผู้บริหาร (คนไทย และชาวต่างชาติ)
2. พนักงานขับรถส่วนกลาง / พนักงานขับรถส่งของ / พนักงานขับรถทั่วไป
3. มีความชำนาญเส้นทางทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
4. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ และกฎหมายการจราจร
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานบริการ