valet
  Home    Our Service    Detail  
 
การฝึกอบรมพนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
การฝึกอบรมภาคทฤษฎี
1. ประวัติและความเป็นมาของบริษัท ฯ
2. กฎระเบียบของทางบริษัท ฯ
3. สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานและความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
4. การปฏิบัติงานร่วมกันกั บบุคคลอื่น
5. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
6. มาตรฐานการบริการลูกค้าในด้านต่าง ๆ
7. กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการทำงาน

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
- การฝึกอบรมภาคปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่การฝึกอบรมภาคปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่จะปฏิบัติ ซึ่งแต่ละตำแหน่งก็จะมีการฝึกอบรมใน ภาคปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน