valet
  Home    Our Service    Detail  
 
พนักงานธุรการ และ ประชาสัมพันธ์

พนักงานธุรการ (Admin)
1. พิมพ์งาน / จัดเก็บเอกสาร / ถ่ายเอกสาร
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานต้อนรับและประชาสัมพันธ์ (Information)
1. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อ
2. ให้ข้อมูลต่าง ๆ กับผู้มาติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบันทึกข้อมูล (Data Entry)
1. บันทึกข้อมูล / ป้อนข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ประมวลผลข้อมูล / ตรวจสอบข้อมูล
3. จัดเก็บข้อมูล

พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (IT Support)
1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เนตเวิร์ค
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย