valet
more
valet
เราเป็นบริษัทแรกที่ให้บริการพนักงาน Valet Parking
more
employee
 
igg
john
 
 
  Home    Jobs    Apply  
 
  ใบสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่สมัคร : พนักงานขับรถส่วนกลาง
เงินเดือนที่ต้องการ :   บาท   * ไม่ต้องใส่ (,) เช่น 10000
รูปถ่าย :   
ไฟล์แนบอื่นๆ :   ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB


  ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย :   ชื่อ   นามสกุล  *
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ :   ชื่อ   นามสกุล  *
เพศ : ชาย    หญิง    
สถานะสมรส :
จำนวนบุตร (ถ้ามี) : คน
วัน / เดือน / ปีเกิด :
อายุ :  ปี
น้ำหนัก :  ก.ก.
ส่วนสูง :  ซ.ม.
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :
ศาสนา :
เลขที่บัตรประชาชน :
วันออกบัตร :
วันหมดอายุ :
ท่านอยู่ระหว่างตั้งครรถ์หรือไม่ :  ไม่   อยู่ระหว่างตั้งครรถ์
ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ท่านเคยล้มป่วย หรือ เป็น
โรคร้ายแรงหรือไม่
:  ไม่ป่วย  ป่วยเป็นโรค  
 อื่นๆ 
ท่านเคยต้องโทษ
คดีอาญาหรือไม่่
:  ไม่เคย
 เคย  ระบุข้อหา   โทษที่ได้รับ 
ชื่อบิดา :   นามสกุล 
ชื่อมารดา :   นามสกุล 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :
    * ที่อยู่ต้องระบุจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ด้วย เช่น 152/1 ซอยลาดพร้าว 80 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ที่อยู่ปัจจุบัน : *
เบอร์โทรศัพท์(บ้าน) : *สามารถใส่ (-) ได้ การระบุเลขหมายที่ถูกต้อง เช่น 0-2539-6999 *
เบอร์มือถือ : * การระบุเลขหมายที่ถูกต้อง เช่น 0879998632
อีเมล์ : * การใส่อีเมล์ที่ถูกต้อง เช่น xxx@xxx.com


  บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
ชื่อ :   นามสกุล 
ความสัมพันธ์ :
ที่อยู่ :
   
เบอร์โทรศัพท์(บ้าน) :
เบอร์มือถือ :


  ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ชื่อสถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
ปีที่สำเร็จการศึกษา : ใ่ส่ปีที่สำเร็จการศึกษา เช่น 2550
เกรดเฉลี่ย : ใส่เกรดเฉลี่ย เช่น 2.6
 
 
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ชื่อสถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
เกรดเฉลี่ย :


  ประสบการณ์ในการทำงาน
ระยะเวลาตั้งแต่ :    ถึง   
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ :
เงินเดือน :
ตำแหน่ง :
หน้าที่รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :
ติดต่อคุณ :
ความสัมพันธ์ :
 
 
ระยะเวลาตั้งแต่ :     ถึง    
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ :
เงินเดือน :
ตำแหน่ง :
หน้าที่รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :
ติดต่อคุณ :
ความสัมพันธ์ :


  ประวัติการฝึกอบรม / สัมนา / ฝึกงาน
วัน เดือน ปี ที่เริ่ม-จบ :      ถึง     
หลักสูตร / วิชา :
สถาบัน / บริษัท :
ระยะเวลา :
 
 
วัน เดือน ปี ที่เริ่ม-จบ :      ถึง     
หลักสูตร / วิชา :
สถาบัน / บริษัท :
ระยะเวลา :


  ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ไทย  คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที


ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  
   


ทักษะด้านภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
         


   ความสามารถอื่นๆ
ขับรถยนต์ :
มีรถยนต์ส่วนตัว :
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ :
ขับรถจักรยานยนต์ :
มีรถจักรยานยนต์ :
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ :
มียานพาหนะส่วนตัว ชนิดรถ    ยี่ห้อ
รุ่น    ทะเบียน

อื่น ๆ              

ท่านสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หรือไม่

:

ท่านสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้หรือไม่

:

ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจาก

: หนังสือพิมพ์
www.tma.co.th
ไซต์อื่น ๆ    
พนักงานบริษัท ฯ ชื่อ
อื่น ๆ ระบุุ

ประกันสังคมโรงพยาบาลที่ต้องการ

: 1.


  วันที่สามารถเริ่มงานได้
วันที่สามารถเริ่มงานได้ :
  ในกรณีที่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ท่านสามารถหาบุคคลค้ำประกัน หรือทรัพย์สินที่ค้ำประกันได้หรือไม่
  ได้
ไม่ได้

วัน/เดือน/ปี ที่สมัครงาน :


*** ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนหนึ่งตอนใด
ไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าการว่าจ้างที่ตกลงนั้นเป็นอันโมฆะทันที ***